Grożą nam gigantyczne kary za składowanie odpadów biodegradowalnych

   Odpady biodegradowalne są nieodłącznym elementem egzystencji i rozwoju społeczeństw. Według statystyk Eurostatu mieszkaniec w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej wytwarza średnio około 500 kg odpadów na jednego mieszkańca. Dane Głównego Urzędu Statystycznego podają, że w Polsce wskaźnik ten wynosi nieco ponad 320 kg/mieszkańca na rok, a na Śląsku około 400kg/mieszkańca.  W tej masie odpadów ponad 30% stanowią odpady biodegradowalne, a ich ilość zależna jest między innymi od specyfiki regionu. Szacuje się, że w Polsce w roku 2020 będziemy wytwarzać 2,8 mln ton rocznie odpadów biodegradowalnych. W 2015 ilość ta szacowana jest na 2,3 mln ton. Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych, parkach, takie jak ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów oraz odpady kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia czy jednostek handlu detalicznego. Jeśli zaś do odpadów biodegradowalnych włączymy również odpady papiernicze, jak tektura, opakowania, to liczba odpadów wzrasta do ponad 7 mln ton rocznie.

Według przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lipca 2011 r.) samorządy gminne zostały zobowiązane do ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Zgodnie z tymi wytycznymi:

1)   do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2)   do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
–   w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Nie dostosowanie się do tych wymagań niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje finansowe w postaci kar. 

    Zatem odpady biodegradowalne stanowią problem nie tylko prawny czy ekologiczny ale przede wszystkim środowiskowy, a w konsekwencji ekonomiczny. Mogą być one natomiast cennym źródłem czystej energii. Paliwa z odpadów biodegradowalnych są traktowane jako paliwo nie emisyjne w stosunku do dwutlenku węgla, co dodatkowo podnosi walory ich energetycznego wykorzystania. Literatura podaje, że średnia wartość opałowa odpadów biodegradowalnych to 13 MJ/kg. Zatem kryje się w nich skumulowany potencjał energii w postaci 36-91 milionów GJ/rocznie w skali całego kraju. Według prognoz Ministerstwa Gospodarki w roku 2020 zapotrzebowanie energetyczne Polski będzie wynosiło około 139,4 TWh. Obecnie jest to rząd 120 TWh. Wynika z tego, że potencjał energetyczny zgromadzony w odpadach biodegradowalnych może stanowić od 7 do 18 % zapotrzebowania krajowego na energię. Ekopaliwa wytwarzane z odpadów, mają niekwestionowaną przyszłość. Pewność ich wprowadzenia to nie tylko obowiązujące przepisy prawne ale także następujące zalety: 

pochodzenie z zasobów odnawialnych, gdyż są one włączone w naturalny obieg w przyrodzie, 
stosowanie ich przyczynia się do zachowania nieodnawialnych zasobów energii, 
odciążenie środowiska naturalnego emisjami, 
dzięki ich wykorzystaniu likwiduje się zagrożenia wynikające ze składowania odpadów na składowiskach,
są bezpieczne energetycznie dzięki temu, że są równomiernie rozmieszczone na powierzchni kraju.

    Zakończyły się już pierwsze etapy przystosowawcze i niestety zakładane poziomy nie zostały osiągnięty przez Polskę. W konsekwencji Komisja Europejska wskaże Polsce uchybienia i nakaże podjęcie działania w celu naprawy zaniechań. Jednocześnie naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań wynikających z porządku prawnego Unii Europejskiej może pociągać za sobą nałożenie okresowej kary finansowej lub też kary ryczałtowej. Grożące Polsce kary pieniężne w wymiarze dziennym: w wariancie minimalnym jest to – 4332 euro/na dzień, a w wariancie maksymalnym: – 259 920 euro/na dzień.

Autor: Arkadiusz Szymanek

Author: Mr. A.

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*