Opinia prawna dotycząca pobierania opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień

Dziennikarze szukają sensacji. A sensacji nie ma. Trybunał Konstytucyjny nie uchylił słuszności pobierania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Utracił moc tylko art. 42 ust. 6 ustawy, który wysokość kwoty reguluje. Nadal obowiązuje zapis art. 42 ust. 5 ustawy stanowiący: "Za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty". Dopóki nie zostanie ustalona nowa kwota, dalej będą pobierane opłaty w wysokości 250zł. Oto szczegółowy opis:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2012 roku sygn. akt K 12/11 od 17 stycznia 2013 roku straciły swoją moc obowiązującą przepisy:

– art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie, w jakim upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnej wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce Policji,

– § 29 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192, z 2006 r. Nr 58, poz. 408 oraz z 2008 r. Nr 178, poz. 1102).

Mając powyższe na uwadze zachodzi pytanie czy wobec braku nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości istnieją podstawy do pobierania opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.

Należy wskazać, że moc obowiązującą utracił tylko art. 42 ust. 6 ustawy stanowiący, że: „Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb doprowadzania i przyjmowania osób, o których mowa w art. 40, do izb wytrzeźwień, jednostek Policji, innych placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placówek, a także organizację izb wytrzeźwień oraz innych placówek, z uwzględnieniem wymagań dotyczących kwalifikacji pracowników i warunków technicznych pomieszczeń, zakres opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami oraz maksymalną wysokość opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień, innej placówce utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub w jednostce Policji” w zakresie określenia maksymalnej wysokości opłat oraz § 29 rozporządzenia stanowiący, że: „Maksymalna wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby, placówki lub jednostki Policji wynosi 250 zł.”.

Nadal obowiązuje zapis art. 42 ust. 5 ustawy stanowiący, że: „Za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji pobierane są opłaty.”

Co za tym idzie brak jest jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia, że od 17 stycznia 2013 roku nie istnieją podstawy prawne do pobierania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień. Moc obowiązującą straciły bowiem tylko zapisy dotyczące ustalania opłat maksymalnych za pobyt w izbie wytrzeźwień. Samej zasadności pobierania opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień nie kwestionuje także Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu do wyroku z dnia 3 kwietnia 2012 roku sygn. akt K 12/11 Trybunał stwierdził: „Należy podkreślić, że sama zasadność ponoszenia opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień nie budzi wątpliwości. Przyjęcie innego rozwiązania w tym zakresie prowadziłoby do nieuprawnionego przysporzenia majątkowego po stronie osób korzystających z usług izb wytrzeźwień kosztem ogółu obywateli, na których zostałby przeniesiony ciężar finansowy nieodpowiedzialnego spożywania alkoholu przez jednostki.”

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że pobieranie opłaty w wysokości 250 zł za pobyt w izbie jest jak najbardziej zgodne z obowiązującymi na dzień 17 stycznia 2013 roku przepisami prawa w tym zakresie i w żaden sposób nie narusza zapisów Konstytucji i innych aktów prawnych.

Należy nadto zauważyć, że do wejścia w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości (nie nastąpiło to do dnia 17 stycznia 2013 roku) nadal obowiązują pozostałe zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w tym przepisy dotyczące dokonywania potrąceń za pobyt w izbie wytrzeźwień z depozytu pieniężnego (art. 41(1 ust. 3 ustawy).

 

Author: andzia

Skomentuj

3 Responses to Opinia prawna dotycząca pobierania opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień

  1. anastazja pisze:

    ten artykuł powinien przeczytać Pan Fido .Wczoraj czytałam  Jego wypowiedż i sam  do konca nie był pewny jak to jest z tymi przepisami 🙂

  2. Lidia Kalina pisze:

    Brawo Andzia ! Nadal w formie !

  3. rodeo pisze:

    PiSmaki i inne POmyjowate dziennikarze tak już mają, że najpierw narobią hałasu nie doczytawszy czy nie wysłuchawszy czegoś do końca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*