Szkolenie BHP – wstępne i okresowe

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania swoim pracownikom szkolenia z zakresu BHP przed rozpoczęciem pracy (szkolenie wstępne) oraz szkolenia okresowego w tej dziedzinie. Szkolenia te odbywają się na koszt pracodawcy oraz w czasie pracy. Zatem do czasu pracy wlicza się czas szkolenia, które odbywa się w godzinach pracy.  

shutterstock_57862405

 

 

 

 

 

 

Pracownicy a szkolenie BHP
Szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa pracy podlegają wszystkie zatrudnione osoby bez względu na to jaki rodzaj pracy wykonują, w tym również pracownicy, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umów prawa cywilnego, praktykanci oraz pracownicy przyuczeni do jednego rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca nie ma prawa zezwolić na pracę osobie, która nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonania określonej pracy lub odpowiednich umiejętności, a także wystarczającej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 1 Kodeksu pracy). Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 2373 § 21 Kodeksu pracy, sam pracodawca również musi przebyć szkolenie z zakresu BHP oraz odświeżyć wiedzę z zakresie, który jest niezbędny do właściwego wypełnienia obowiązków na nim ciążących.  

Rodzaje szkoleń
Zgodnie z przepisami występują dwa rodzaje szkoleń:

  • Szkolenie wstępne – zorganizowane jest przed rozpoczęciem pracy przez pracownika, czyli przed dopuszczeniem go do obowiązków, które będą na nim spoczywać. Celem szkolenia jest dostarczenie przyszłemu pracownikowi niezbędnych umiejętności oraz wiedzy do wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad i przepisów bezpieczeństwa oraz zagrożeniami, które występują na określonych stanowiskach pracy. W zakres tego szkolenia wchodzi instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.
  • Szkolenie okresowe – są wznawiane w czasie trwania zatrudnienia. Celem tych szkoleń jest uaktualnienie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu BHP oraz poinformowanie uczestników o nowych rozwiązaniach organizacyjno – technicznych  w tym zakresie. Powtarzalność tego szkolenia zależy od warunków oraz rodzaju wykonywania pracy.

Szkolenie wstępne
Tego rodzaju szkolenie obejmuje instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Pierwszy z nich ma na celu zapoznanie pracownika z obowiązującymi przepisami BHP, które zawarte są w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy (o ile taki istnieje) oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy odbywają szkolenie wstępne przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy, studenci – praktykanci, nowo zatrudnione osoby oraz uczniowie – praktykanci ze szkół zawodowych, którzy zatrudnieni zostali w celu odbycia praktyk.

Prowadzenie szkolenia a pracodawca
Pracodawca ma prawo przeszkolić pracowników samodzielnie we własnym zakładzie pracy jedynie w sytuacji gdy sam odbył odpowiednie szkolenie w zakresie BHP  oraz jednostkach organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia działalności szkoleniowej.  

Szkolenie okresowe
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. W dziale X Kodeksu pracy można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące tego zagadnienia. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy kwestie szkoleń reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.).  


Możemy wymienić szkolenia okresowe BHP dla:

  • pracodawców oraz innych osób, które kierują pracownikami,
  • pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych (forma instruktażu),
  • pracowników inżynieryjno – technicznych,
  • pracowników służby BHP,
  • pracowników administracyjno – biurowych.

Egzamin
Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem. Organizator szkolenia po pozytywnym zakończeniu egzaminu wystawia zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia BHP. Odpis takiego zaświadczenia powinien znajdywać się w aktach osobowych pracownika.

We współpracy z: http://www.delphi.edu.pl/

Author: Ludmilatoja

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*